Integritetspolicy

Integritetspolicy

Hur behandlar Boka Doktorn dina uppgifter?

 
 

Integritetspolicy – Hur behandlar Boka Doktorn dina personuppgifter?

 

Denna integritetspolicy beskriver Boka Doktorns behandling av dina personuppgifter och gäller när du är i kontakt med oss. I särskilda fall kan BokaDoktorn söka kontakt med dig, nedan finner ni beskrivning om vilka fall det gäller samt vilken rättslig grund vi baserar det på. 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Boka Doktorn Group AB, org.nr. 556919–9515, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett säkert och lagligt sätt.

Vilken rättslig grund används för att behandla dina personuppgifter?

Boka Doktorn behandlar dina personuppgifter lagenligt och i huvudsak för att fullgöra ett avtal i vilket du, eller din arbetsgivare, är en part. Undantag från detta är då du inte ingått avtal med oss utan vänder dig till oss för administrativa frågor eller kundservice/support då vi baserar den rättsliga grunden på intresseavvägning. Om Boka Doktorn skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Boka Doktorn samlar in personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du exempelvis anmäler intresse om tjänster, eller ber om support. I kontakt med supporten kan det förekomma att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga personers samtycke till att lämna dessa personuppgifter.

BokaDoktorn kan komma att samla uppgifter om dig som inte är kund men som kan ha nytta av anslutning till vår plattform eller köpa en tjänst. Uppgifterna kan hämtas från sociala medier, sökmotorer och andra tjänster där era uppgifter om er verksamhet med angiven kontaktperson offentliggjorts.  Vi baserar den rättsliga grunden på intresseavvägning.  

Vilka uppgifter behandlas?

Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, användarnamn, namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, faktureringsinformation, IP-adress och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Personuppgifter som kommer att behandlas av potentiella kunder är namn, e-postadress och telefonnummer.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Administration
  För att kunna administrera beställningar, uppsägningar, överlåtelser och fakturering.
 • Access
  För att ge dig åtkomst till plattformen.
 • Kundservice/Support
  För att kunna ge dig service om du exempelvis kontaktar oss med frågor/synpunkter.
 • Utskick
  För att göra utskick av information såsom release notes och driftsinformation.
 • Marknadsföring
  För att skicka marknadsföringserbjudanden om våra  tjänster om du inte skriftligen motsatt dig direkt marknadsföring. Gäller även för potentiella kunder. 
 • Utveckling av produkter
  För att utveckla våra tjänster, säkerställa den tekniska funktionaliteten, föra statistik, logga händelser/fel, genomföra marknads- och kundanalyser samt vid felsökning och tester och allt för att erbjuda en bättre användarupplevelse.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av Boka Doktorn och våra personuppgiftsbiträden. Anlitade personuppgiftsbiträden är alltid bundna av skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal som ålägger dem samma skyldigheter vid personuppgiftsbehandlingen som de skyldigheter som gäller enligt denna integritetspolicy.

Boka Doktorn överför bara personuppgifter till länder utanför EU/EES om berört land har en s k adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Som kund till BokaDoktorn sparas dina personuppgifter så länge dessa behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig eller din arbetsgivare. 

Om du kontaktats av oss som potentiell kund raderas dina uppgifter omgående vid begäran. Om du inte motsätter dig kontakt sparas dina uppgifter i 3 månader. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Boka Doktorn har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig.

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam. Vi kan däremot inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring som exempelvis bokföringsregler.

Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera Boka Doktorn om detta genom att sända ett meddelande till oss. Boka Doktorn ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att Personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, e-post, telefonnummer, postadress, och organisationsnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Begäran enligt ovan skickas till:

Boka Doktorn Group AB
Att: Personuppgiftsbehandling
Torsgatan 5 B
411 04 Göteborg

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Om du vill klaga
Du har vidare rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Kontaktinformation
Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss!